STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili
Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM13
SM359
SM4022
SM4532
SM5013
SM5512
SM602
SM651
SM703
Grafico Distribuzione Categorie Femminili
Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF2
SF353
SF407
SF4510
SF509
SF554
SF603
SF651