STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili
Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM2
SM352
SM404
SM454
SM5014
SM554
SM609
SM701
SM752
Grafico Distribuzione Categorie Femminili
Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF351
SF452
SF503
SF555
SF651
SF751