STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili




Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM7
SM358
SM4015
SM4526
SM5014
SM5511
SM603
SM652
SM702




Grafico Distribuzione Categorie Femminili




Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF2
SF351
SF403
SF456
SF505
SF552
SF601
SF701