STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili
Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM13
SM3511
SM4023
SM4535
SM5015
SM5512
SM602
SM651
SM703
Grafico Distribuzione Categorie Femminili
Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF3
SF354
SF407
SF4511
SF509
SF555
SF603
SF651