STATISTICHE CATEGORIE DI APPARTENZA DEGLI ATLETI
  • Categorie Maschili  
  • Categorie Femminili  


Grafico Distribuzione Categorie Maschili
Tabella Categorie Maschili


Categoria Numero Atleti
SM4
SM355
SM4010
SM4520
SM5021
SM5512
SM607
SM652
SM701
SM751
Grafico Distribuzione Categorie Femminili
Tabella Categorie Femminili


Categoria Numero Atlete
SF353
SF456
SF504
SF553
SF651
SF701